top of page

Huisregels

De relatie tussen onze gasten en ons/ons personeel is gebaseerd op de beleefde inachtneming van huisregels. Samen zorgen we voor een ontspannen en gastvrije sfeer.

ALGEMEEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Boutique Pension Code Rosé / Renkeland B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81080735, met btw-nummer NL861919865B01. Deze voorwaarden zijn tussen u en Boutique Pension Code Rosé en zijn van toepassing op alle diensten en op elk gebruik van de website. 


Door gebruik te maken van de website, stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Boutique Pension Code Rosé (hierna aangeduid als BPCR) heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op enig moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is raadzaam deze Algemene Voorwaarden bij herhaald gebruik (opnieuw) door te nemen.

 

RESERVERING

Via de website van BPCR kunt u een kamer reserveren. U stemt ermee in dat u te goeder trouw reserveringen maakt en voor legitiem gebruik door u en uw uitgenodigde gasten en niet voor enig ander doel, inclusief maar niet beperkt tot het doorverkopen, ontoelaatbaar toewijzen of posten op websites van derden, of speculatief, vals of frauduleus maken reserveringen of eventueel reserveringen in afwachting van de vraag. 

BPCR is te allen tijde gerechtigd een reservering niet te accepteren of uit te voeren, of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de acceptatie of uitvoering van een reservering. 

Persoonsgegevens die BPCR van u verzamelt, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van BPCR. Deze kunt u raadplegen op onze website. 

U dient gebruik te maken van de diensten van BPCR in overeenstemming met het toepasselijk recht, deze Algemene Voorwaarden, de gangbare fatsoensnormen en redelijke instructies van BPCR, zoals gepubliceerd op de website, per e-mail of verstrekt in het pension. Het is derhalve niet toegestaan de diensten te gebruiken voor onwettige doeleinden, op een wijze die schade zou kunnen toebrengen aan de rechten en/of belangen van derden of die naar het oordeel van BPCR op enige wijze schade zou kunnen toebrengen aan BPCR. Indien u handelt in strijd met het voorgaande, behoudt BPCR zich het recht voor verdere dienstverlening aan u te weigeren. U bent aansprakelijk voor alle schade en onkosten die worden geleden door BPCR als gevolg van de schending van deze bepaling, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is. 

 

TARIEVEN & BETALING

De tarieven die op de website worden vermeld, zijn inclusief btw en eventuele andere toeslagen, tenzij anders aangegeven. BPCR behoudt zich het recht voor deze tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om redenen die dit rechtvaardigen. 

In het geval van het uitblijven van (tijdige) betaling, bent u in gebreke, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien u ondanks de vordering of kennisgeving van ingebrekestelling nog steeds verzuimt te betalen, heeft BPCR het recht de vordering over te dragen aan een derde partij.

 

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

U kunt uw reservering tot 5 dagen voor aankomst kosteloos annuleren.

Mocht u uw reservering willen wijzigen dan kunt u contact met ons opnemen via info@coderose.nl. Voor wijzigingen kunnen wij noch de beschikbaarheid, noch het tarief van uw reservering garanderen. 

NIET ROKEN BELEID

Roken is niet toegestaan in het pension. Links van het pand is een zgn rokerszuil geplaatst.

Roken in de tuin is toegestaan, maar we vragen u vriendelijk om uw sigaretten in een van de geplaatste asbakken achter te laten.

We behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen van tenminste €100,00 voor specialistische schoonmaak in het geval we vermoeden dat u gerookt heeft in het pension. Indien het brandalarm afgaat door roken op uw kamer, zullen de kosten van de brandweer aan u worden doorbelast. We behouden ons ook het recht voor om de rest van uw verblijf te beëindigen wanneer we vaststellen dat u ons rookbeleid niet naleeft.

 

BEZOEK

Het is niet toegestaan om bezoek te ontvangen op uw kamer van andere hotelgasten of mensen van buitenaf. Indien wij het vermoeden hebben dat u ons huisreglement niet naleeft, zijn wij bevoegd uw kamer te betreden en zullen zij per direct het hotel moeten verlaten. Oftewel, het is niet toegestaan om met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal.

 

GELUID

We vragen u vriendelijk om de rust van onze andere gasten te respecteren. Bij geluidsoverlast behouden wij ons het recht voor om de rest van uw verblijf te beëindigen.  

 

TELEFONEREN & BAGAGE 

Om ervoor te zorgen dat iedereen geniet van zijn bezoek aan het pension vragen wij u om beleefd te zijn voor alle gasten en personeel. Telefoons zijn toegestaan in de gemeenschappelijke ruimtes, maar wees u bewust van de gasten om u heen. Geen luidsprekers, alleen koptelefoons.

 

DECORATIE & SCHADE

Eigen decoratie meenemen is op aanvraag toegestaan. Om veiligheidsredenen zijn kaarsen niet toegestaan in de slaapkamers. Om de kwaliteit te waarborgen, zijn decoratieartikelen (glitter, confetti etcetera) die mogelijk wanden en vloeren beschadigen of extreem vervuilen niet toegestaan. We vragen u vriendelijk al uw decoratie zelf op te ruimen voordat u uw slaapkamer verlaat. U mag eigen eten meebrengen, maar kookactiviteiten zijn niet toegestaan in de kamers.

 

DIEREN

Dieren zijn niet toegestaan in het pension. 

 

VERLIES & SCHADE

Alle gevonden items worden voor 1 maand bewaard. We zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel geleden door onze gasten of hun eigendom. Dit sluit echter niet uit of beperkt deze, wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen, en die aansprakelijkheid inhoudt dat persoonlijk letsel veroorzaakt wordt door onze nalatigheid (of dat van onze medewerkers of onderaannemers) Eventuele schade of extreme vervuiling aan kamers of het pension veroorzaakt door u of uw gezelschap tijdens het verblijf en items die bij uw vertrek ontbreken, worden in rekening gebracht. 

 

KINDEREN

ZERO TOLERANCE BELEID

Het pension is ontworpen voor volwassenen, maar kinderen zijn ook welkom. Houd rekening met andere gasten wanneer u uw kinderen meeneemt en vergeet niet dat uw kinderen ten alle tijde uw verantwoordelijkheid zijn.  

Om ervoor te zorgen dat iedereen geniet van zijn bezoek aan het pension hanteren wij een zero tolerance beleid. Dit betekent dat bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven hoeft te worden, maar u per direct wordt verzocht om het pension te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en eventuele schade, zoals hierboven beschreven, wordt doorbelast. 

 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

BPCR aanvaardt geen aansprakelijkheid en betaalt geen enkele vergoeding voor het niet leveren van de door ons gecontracteerde diensten als gevolg van omstandigheden buiten onze macht: (natuur)ramp, brand, (daden van) oorlog en terrorisme, stakingen, rellen, burgerlijke onlusten, overheidsvoorschriften, industrieel geschillen, ongunstige weersomstandigheden of andere uitzonderlijke en catastrofale gebeurtenissen, omstandigheden of noodsituaties die het onmogelijk, illegaal of verhinderen dat gasten in het hotel verblijven.

 

Deze Algemene Voorwaarden en alle boekingen die onder deze voorwaarden worden gemaakt, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de bescherming van de consument die wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat, indien er geen keuze was, van toepassing zou zijn geweest in het land waar u woont. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank te Leiden, Nederland. 

bottom of page